Homepagina Sites van de maand Dienstverleners FAQ Contact - Help Nieuwsbrief Login exploitant

en fr Ceremony : Verhuur van feestzalen
U bent hier: Homepagina
Dienstverleners
Dienstverleners :

Juridische Info

Intellectuele eigendomsrechten

Ceremony.be en Meetingrooms.be zijn gedeponeerde merken van ANT Networks.

De sites van Ceremony.be en Meetingrooms.be vormen zowel een creatie die door het auteursrecht wordt beschermd, als een gegevensbestand waarvan Ceremony.be en Meetingrooms.be - behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding en in het geval van merken die aan derden toebehoren - de auteursrechten en de productierechten bezitten.

De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafieken, routines en subroutines, alsook alle andere elementen van deze site zijn eveneens beschermd door het auteursrecht.

Deze rechten worden niet in licentie gegeven of overgedragen aan derden. Behoudens het voorafgaande schriftelijke akkoord van Ceremony.be en Meetingrooms.be is elke kopie, aanpassing, vertaling, arrangement, mededeling aan het publiek, verhuring en andere exploitatie, gedeeltelijke of gehele wijziging van deze site onder welke vorm dan ook en met welk middel dan ook, elektronisch, mechanisch of ander, strikt verboden.

De inhoud van het gegevensbestand wordt beschermd door een recht sui generis dat de producent toelaat elke extractie en/of hergebruik van de inhoud of een deel ervan, te verbieden.

Elke inbreuk op deze rechten is een vervalsing die aanleiding kan geven tot burgerlijke, lees strafrechtelijke vervolgingen in overeenstemming met het Belgische recht.

 

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Doelstelling van de verwerking van de persoonsgegevens

Ceremony.be en Meetingrooms.be zamelen enkel die persoonsgegevens in die u meedeelt, zoals: voornaam, naam, postadres en e-mailadres.

Deze gegevens worden uitsluitend ingezameld aan de hand van de elektronische formulieren die u invult wanneer u bijvoorbeeld:

  • inschrijft op een informatiebrief,
  • informatie vraagt,
  • deelneemt aan een enquête of een wedstrijd,
  • een dienst gebruikt die op onze website wordt aangeboden.
  • De gegevens die via deze formulieren worden meegedeeld, worden in de bestanden van Ceremony.be en Meetingrooms.be opgenomen. Ze worden gebruikt om u de gevraagde dienst of informatie te leveren en u in te lichten over de andere producten, diensten en promoties van Ceremony.be , Meetingrooms.be en van hun partners.

Met uw voorafgaande toestemming sturen we u commerciële informatie betreffende nieuwe producten of promoties. U kunt ons op elk ogenblik meedelen dat u dergelijke berichten niet langer wil ontvangen.

U stemt ermee in dat Ceremony.be en Meetingrooms.be alle persoonsgegevens die u via e-mail of een ander middel meedeelt, voor de hoger vermelde doelstellingen inzamelt, bewaart en/of gebruikt.

Personen die toegang hebben tot de ingezamelde persoonsgegevens

Uw gegevens worden in de gegevensbestanden van Ceremony.be en Meetingrooms.be bewaard.

Voor de uitoefening van bepaalde taken doen Ceremony.be en Meetingrooms.be beroep op andere ondernemingen (bijvoorbeeld: technisch onderhoud van onze websites, bijstand bij promotiecampagnes, enz.).

Deze ondernemingen hebben slechts tijdelijk toegang tot uw persoonsgegevens en dit binnen de limiet die nodig is voor de uitoefening van hun functies.

Ze mogen uw gegevens enkel exporteren voor de uitoefening van hun respectieve functies en mogen deze in geen geval voor andere doeleinden gebruiken.

Ceremony.be en Meetingrooms.be hebben het recht om uw persoonsgegevens te gebruiken of openbaar te maken, indien:

  • de wet dat vereist
  • de vrijwaring van de integriteit van de website het vereist,
  • u dat vraagt,
  • onze medewerking wordt gevraagd bij een onderzoeksprocedure van de politie of bij een gerechtelijk onderzoek.

Uw rechten betreffende de persoonsgegevens die we inzamelen

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 op de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht op inzage in uw gegevens en het recht om deze te wijzigen, zoals verder aangeduid, alsook het recht om het register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in te kijken.

We nodigen u uit om elke wijziging van uw persoonsgegevens op onderstaand adres mee te delen naar onze contactgegevens. In functie van de inhoud van uw verzoek zullen we uw gegevens zo snel mogelijk aanpassen.

Indien u uw persoonsgegevens wil raadplegen, indien u wilt dat uw persoonsgegevens uit ons bestand worden geschrapt, of indien u zich tegen het gebruik van uw persoonsgegevens verzet, kan u ons schriftelijk inlichten op de adresgegevens.

Het gebruik van 'Cookies' door Ceremony.be en Meetingrooms.be

Onze cookies vergemakkelijken het gebruik van onze website in grote mate.

Ceremony.be en Meetingrooms.be gebruiken deze enkel om uw on-linegebruik aangenamer te maken.

We kunnen ze gebruiken voor een onthaal op maat of om u op de hoogte te houden van de resultaten van de wedstrijden waaraan u deelnam.

Indien u de instellingen van uw browser niet wil wijzigen om de cookies te ontvangen, zullen bepaalde delen van de website misschien niet toegankelijk zijn voor u.

Links naar andere sites

De links naar sites die niet door Ceremony.be en Meetingrooms.be worden geëxploiteerd, worden louter ter informatie aangeboden. We raden u aan om de handleidingen aandachtig te lezen bij het betreden van deze sites en in het bijzonder het deel over het respect van uw persoonlijke levenssfeer. Ceremony.be en Meetingrooms.be kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het beleid of de praktijken van de eigenaar of de operator van deze sites.

Aangezien de verschillende zalen die op deze site staan niet de eigendom zijn van Ceremony.be en Meetingrooms.be , exploiteren de eigenaars soms ook een eigen site, zonder enige controle van Ceremony.be en Meetingrooms.be . We raden u aan om de handleidingen aandachtig te lezen bij het betreden van deze sites en in het bijzonder het deel over het respect van uw persoonlijke levenssfeer. Ceremony.be en Meetingrooms.be kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het beleid of de praktijken van deze sites of microsites.

Wijzigingen

Ceremony.be en Meetingrooms.be kunnen deze nota zonder voorafgaande waarschuwing aanpassen. Het is daarom nuttig om deze pagina regelmatig te bezoeken. De aangebrachte wijzigingen zijn zonder enige andere formaliteit van kracht na een wachttijd van 8 dagen.

Veiligheid

Ceremony.be en Meetingrooms.be stellen alles in het werk wat redelijkerwijze mogelijk is om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te verzekeren. Met het versturen van uw gegevens, erkent u dat de verzending van dergelijke gegevens via het Internet nooit vrij is van risico's. De schade die voortvloeit uit het gebruik van uw gegevens door een niet-erkende derde, kan in geen geval verhaald worden op Ceremony.be en Meetingrooms.be.

Contactgegevens

Ceremony.be, Woluwelaan 128, 1831 Diegem
Meetingrooms.be, Woluwelaan 128, 1831 Diegem

Beperking van de aansprakelijkheid

We stellen alles in het werk om de informatie op deze site in de mate van het mogelijke aan te vullen en bij te werken om u inlichtingen te geven die zo exact mogelijk zijn. Het is echter niet uitgesloten dat bepaalde informatie niet meer met de realiteit overeenstemt. Ceremony.be en Meetingrooms.be kunnen geen garantie bieden betreffende de juistheid en de volledigheid van de informatie die op zijn site ter beschikking wordt gesteld aan de internauten en is niet aansprakelijk voor de onjuistheid en/of weglating van één of meerdere inlichtingen die op zijn site beschikbaar zijn.

Documenten die afkomstig zijn van de site Ceremony.be en Meetingrooms.be mogen enkel ter informatie voor privé-gebruik worden benut. Elk gebruik voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en in het bijzonder de volledige of gedeeltelijke reproducties die worden verspreid via e-mail, sms, mms, wap,… of op een website, extranet, intranet,…

Ceremony.be en Meetingrooms.be geven geen enkele waarborg betreffende de veiligheid van de website, noch wat betreft eventuele virussen, noch wat betreft oplichting door of via de computers.

Ceremony.be en Meetingrooms.be kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit de betreding van de sites Ceremony.be en/of Meetingrooms.be door een internaut of, in tegendeel, uit het onvermogen om de site te betreden.

Geen enkel nadeel zoals - zonder uitputtend te zijn - schade aan de toestellen of software van de bezoeker naar aanleiding van het bezoek aan onze site, kan worden verweten aan Ceremony.be en Meetingrooms.be , behalve indien het nadeel te wijten is aan boos opzet of ernstige nalatigheid vanwege Ceremony.be en Meetingrooms.be .

Ceremony.be en Meetingrooms.be weigeren elke verantwoordelijkheid voor websites van derden die de bezoeker kan bereiken via eventuele hypertextlinks op zijn website, noch voor de informatie die dergelijke websites kunnen bevatten.

ontdekking

Théatre le Fou Rire

Anderlecht
Théatre le Fou Rire meer informatie

Les waides

Luik
Les waides meer informatie

Nieuw

Mozaik Etterbeek

Abc def Zaventem

Loup et Moi Uccle

Barrière De Transinne Transinne

Kok o folie Lommel

Dienstverleners

Stéphane Laruelle

Huy
Stéphane Laruelle meer informatie